Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Návod na obsluhu funkčného testera VDO.

1. Popis

Funkčný tester VDO  je určený na meranie parametrov vysielačov diaľkového ovládania. Meria sa kľudový prúd, špičkový odoberaný prúd zo zdroja pri vysielaní, svetelný výkon ako pomer ku referenčnej hodnote, frekvencia modulačnej nosnej vysielaného signálu. Obsahuje tiež napájací zdroj s nastaviteľným výstupným napätím na napájanie VDO, výkonový spínač na ovládanie prítlačného palca na vyvolanie vysielaného signálu.

2. Technické údaje

 1. Meranie kľudového odoberaného prúdu s rozlišením 0.1 uA a maximálnou hodnotou 50 uA  s možnosťou nastavenia maximálnej hranice.
 2. Meranie špičkového odoberaného prúdu zo zdroja pri vysielaní kódu.Výstupný údaj je v mA a maximum rozsahu je 1000 mA. Možnosť nastavenia minimálnej a maximálnej hranice.
 3. Meranie svetelného výkonu snímačom s fotodiódou. Výstupný údaj je pomer voči referenčnému výkonu ktorý zodpovedá úrovni 1V na výstupe snímača. Rozsah merania 20% - 500%. Možnosť nastavenia minimálnej a maximálnej hranice.
 4. Meranie frekvencie nosnej vysielaného signálu. K správnemu vyhodnoteniu je potrebných minimálne 7 svetelných impulzov v burste informačného kódu. Rozsah merania 20kHz - 60 kHz s rozlišením cca 20 nS na jeden bit, čo predstavuje meranie na dve des. miesta.
 5. vstupy: 
  • tlačidlo  " ŠTART " , jednoduchý spínací kontakt
  • optický snímač s predzosilňovačom a krytovaním
  • numerická klávesnica 0-9 , funkčné tlačidlá SEL, ENT, ESC
 6. výstupy: 
  • 1 x  spínač 30V / 2A DC na ovládanie prítlačného palca
  • napájacie napätie v nastaviteľnom rozsahu 2.8 V- 7.5 V
  • LCD displej  2  X 16  znakov
  • LED dióda červená ERROR, zelená PASS
 7. sieťové napájacie napätie 230V, 50 Hz, príkon 15VA max, zariadenie triedy I.

3. Nastavenie , ovládanie

3.1 Úvod

Funkčný tester sa obsluhuje pomocou tlačidiel na prednom paneli, potrebné údaje sa zobrazujú na LCD displeji a stavových diódach LED. Tlačidlá sú pre čísla 0 až 9 a tri obslužné vo význame:

 • SEL - selection, výber položky z ponuky
 • ENT - enter, potvrdenie výberu alebo činnosti
 • ESC - escape, zrušenie výberu alebo činnosti, návrat späť

Číselné údaje sa potvrdzujú tlačidlom ENT, v prípade omylu sa zadá správny údaj prepísaním chybného.

3.2 Položky ovládania

Všetky nastavené hodnoty sú zapamätané aj po vypnutí napájania. Ponuka je členená do troch úrovní v ktorých sa pohybuje pomocou obslužných tlačidiel.

3.3  Popis jednotlivých položiek

I. úroveň: Meranie - Nastavenie  
 • nastavenie základného režimu činnosti, nastavenie parametrov alebo meranie zadaných hodnôt
II.úroveň:  Nastavenie
 • Nová položka  - zadanie parametrov pre daný typ VDO
 • Editovať položku - zmena parametrov pre daný typ VDO
 • Zrušiť položku  - zrušiť položku pre už nepotrebný typ
 • Napájacie napätie  - nastavenie napájacieho napätia podľa displeja trimtom na prednompaneli          
II.úroveň: Meranie
 • Výber z pam. - výber položky (typu VDO) pre nasledujúce meranie
 • Výber testov - výber testov ktoré sa budú vykonávať a vyhodnocovať na tlačidlo Start
 • Meranie po krokoch - opakované meranie  daného parametra, slúži na skúšobné účely napr. pri zisťovaní potrebných hraníc merania
 • Start merania - spustí meranie nastavených parametrov po tl. Start, pri mimotolerančných vypíše hodnotu a rozsvieti Led ERROR , pri meraní v nast. hraniciach vypíše na pozícii PASS a rozsvieti Led PASS
III. úroveň Nastavenie: Nová položka

Parametre:

 • I Idle max   xx.x  uA      nastavenie maximálneho kľudového prúdu VDO
 • I Work min xxx  mA       nastavenie dolnej hranice pracovného prúdu
 • I Work max xxx mA       nastavenie hornej hranice pracovného prúdu
 • P ref     min xxx  %        nastavenie dolnej hranice vysielaného výkonu
 • P ref     max  xxx  %      nastavenie hornej hranice vysielaného výkonu
 • F Car    min  xx.xx kHz   nastavenie dolnej hranice nosnej frekvencie
 • F Car    max  xx.xx kHz  nastavenie hornej hranice nosnej frekvencie
 • Položka     xxxxxx          označenie položky, šesťmiestne číslo napr. 123456, pod týmto číslom sa položka zapíše do pamäte

 

III úroveň Nastavenie - Editovať položku
 • Položka     xxxxxx  tlačidlom SEL vybrať položku podľa čísla, potvrdiť ENT.
  Potom je možné zadať zmenené parametre pre danú položku
III úroveň Nastavenie - Zrušiť položku
 • Položka     xxxxxx   tlačidlom SEL vybrať položku podľa čísla, potvrdiť ENT.
  Objaví sa otázka určite? , ak chcem vymazať stlačiť ENT, ak nie stlačiť ESC. Ponuka sa vráti  späť na úroveň II.
III úroveň Nastavenie - Napájacie napätie
 • Na displeji je zobrazované napájacie napätie v mV, ktoré sa nastaví trimrom na prednom paneli na požadovanú hodnotu.Po nastavení cez ESC na úroveň II.
III. úroveň Meranie - Výber z pam.
 • Položka   xxxxxx  výber položky tlačidlom SEL pre nasledujúce meranie,
  potvrdenie ENT zobrazujú sa postupne všetky položky uložené v pamäti
III. úroveň Meranie - Výber testov
 • 1  x/o  2  x/o  3   x/o  4   x/o
  x  test zaradený o test vynechaný
  Stlačením príslušného čísla sa prepína x alebo o.
III. úroveň Meranie - Meranie po krokoch
 • I Idle   meranie kľudového prúdu, meria sa a zobrazuje trvale kľudový prúd.
  ESC  návrat na úroveň II
  SEL prechod na ďalší test
 • I Work tlačidlom Start sa spustí vysielanie a zmeria maximálny odoberaný prúd zo zdroja. Meranie sa vykonáva meraním napätia na sériovom odpore 0,22Ohm
  zosilnené napätie sa detekuje špičkovým usmerňovačom
  ESC  návrat na úroveň II
  SEL prechod na ďalší test
 • P ref  tlačidlom Start sa spustí vysielanie a pomocou optického snímača sa zmeria výkon signálu. Obvody sú nastavené tak, aby 100% zodpovedalo napätiu 1V  na výstupe snímača. Meria sa špičkovým usmernovačom, údaj je priamo úmerný svetelnému výkonu vysielacej diódy. Snímač je zakrytovaný aby sa odstránil vplyv okolitého osvetlenia.
  ESC  návrat na úroveň II
  SEL prechod na ďalší test
 • F carr  tlačidlom Start sa spustí vysielanie a pomocou optického snímača a komparátora sa signál prevedie na sled impulzov úrovne TTL , ktoré sa potom merajú v riadiacom mikropočítači a následne zobrazí  ich frekvencia. Pre meranie je potrebných minimálne 7 impulzov v burste, rozlišenie je cca 20 nS na 1bit čo zodpovedá meraniu na dve des. miesta.
  ESC  návrat na úroveň II
  SEL prechod na ďalší test
III. úroveň Meranie - Start merania
 • Tlačidlom Start sa spustí meranie testov , ktoré boli vybrané v položke Výber testov. Na displeji sa zobrazuje na príslušnej pozícii nameraný údaj ak je mimo nastavených hraníc alebo text PASS ak je hodnota v nastavených hraniciach. Rozsvieti sa aj príslušná led dióda  PASS alebo ERROR.

Ak je potrebné na skúšobné účely zobrazovať namerané údaje zvolí sa položka ktorá má nastavené všetky hranice na 0 a vtedy sa vypíšu všetky hodnoty. Pre ukončenie merania je nutné aby boli vyslané impulzy z vysielača do optického snímača. 
ESC  návrat na úroveň II

Pozn. Ak sa v prípade chybného VDO nevykoná meranie , návrat na úroveň II sa dosiahne tlačidlom ESC zatlačeným  2 x za sebou.

Naspäť na PRODUKTY
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk