Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Vnútroobvodový tester ICT96

1. 1. Základné technické údaje.

Adaptér testovanej DPS:

Počet testovacích bodov - 640 maximálne
Maximálny rozmer testovanej DPS - 400x300 mm
Minimálna vzdialenosť kontaktných ihiel - 2,5 mm
Prípustný prúd releovej matice - 1 A maximálne

Upínanie testovanej dosky pomocou pneumatického systému (obr.3) a navádzaním na minimálne tri navádzacie otvory priemeru A 3-6mm. Dotláčanie pomocou systému dotláčacích kolíkov.
Prívod vzduchu - 0.4 až 0.6 MPa

Zdroje signálu:

U/I zdroj

Rozsah

U

-40.96V až 40.94V, 20mV/bit, 12 bit DAP

 

 

I

0 až 255.75mA, 0.25mA/bit, 10 bit DAP

 

 

 

 

Generátor

Rozsah

Ujs

-5.000V až 4.998V, 2.44mV/bit, 12 bit DAP

 

 

 

I max = 100mA

 

 

 

 

 

Ustr

Frekvencie

F1 156.25 Hz

 

 

 

F2 1.5625 kHz

 

 

 

F3 15.625 kHz

 

 

 

 

 

Amplitúda

Rozsah mV

0 až 250mV ef

 

 

Rozsah V

0 až 2.50V ef

 

 

Imax = 100mA

 

Meranie:

Jednosmerné

12 bit ADP,t=30 m S, A=1,10,100,1000, Umax 50V
volitelne DP filter str. zložky

Striedavé

kvadratúrny detektor selektívny na F1,F2,F3
A=1,10,100,1000, Umax 5V ef

 

Rozmery:

v š h 1100x1200x700 mm
váha cca 100 kg

Pracovné prostredie základné, neagresívne, bez mechanických vibrácií. Tester je konštruovaný v bezpečnostnej triede I. a vyhovuje ustanoveniam normy STN 34 .... .

 

1.2. Zoznam kontrolných testov ICT96 .

Tester ICT96 umožňuje :

 • Automatickú kontrolu kontaktovania adaptéra k doske plošného spoja
 • Kontrolu skratov
 • Kontrolu celistvosti (vodivosti) spojov
 • Vnútroobvodovú kontrolu hodnôt
  • odporov
  • kondenzátorov
  • elektrolytických kondenzátorov
  • cievok
  • tlmiviek
  • transformátorov
 • Kontrolu polovodičových komponentov
  • diod
  • tranzistorov PNP, NPN, FET
  • tyristorov
  • analógových IO
 • Funkčné testy generovaním meracích stymulov pomocou vnútorných zariadení s využitím prepojovacej matice testera.
 • programovateľný zdroj U/I
 • programovateľný generátor
 • programovateľný D/A prevodník

Tester je vybavený pneumatickým systémom upínania testovanej dosky plošného spoja a vymeniteľným adaptérom s ihlovým poľom, ktoré sa prispôsobuje typu testovanej dosky plošného spoja. Diagnostické hlásenia testera sa zobrazujú na displeji. Taktiež je možné získať protokol o meraní na pripojenej tlačiarni (obr.1). Tester je vybavený účinnou autodiagnostikou, ktorá umožňuje kontrolovať technický stav testera ICT96.

 

1. 3. Parametre merania.

Meracie rozsahy

 1. Test celistvosti spojov
  • spoj je vyhodnotený ako dobrý ak je medzi príslušnými ihlami odpor menší ako 10 Ohm. 
 2. Test skratov
  • ak je medzi dvomi ihlami odpor menší ako 10 Ohm, je indikovaný skrat. 
 3. Meranie odporov jednosmerne
  • prúdové budenie 0,1 - 10 Ohm
  • napäťové budenie 8 Ohm - 10 MOhm 
 4. Meranie odporov striedavo Každý merací rozsah je možné kombinovať s niektorou z týchto frekvencií. Použité frekvencie sú 156,25 Hz  1,5625 kHz  15,625 kHz. Rozsah merania:
  • prúdové budenie 0,1 - 10 Ohm
  • napäťové budenie 2 Ohm - 10 MOhm
 5. Meranie kapacít
  • prúdové budenie 1 mF - 10 mF
  • napäťové budenie 20 pF - 100 m F 
 6. Meranie indukčností
  • prúdové budenie 1 m H - 10 mH
  • napäťové budenie 0.1 mH - 500 H 
 7. Test diód
  • dioda je budená v priepustnom smere prúdom IS = 10 mA s obmedzením napätia na Us = 1,5 V. Vyhodnotí sa ako dobrá, ak úbytok napätia Umin < U < Umax 
 8. Test zenerových diód
  • Zenerova dióda je budená prúdom Is = 25 mA s obmedzením napätia nastaveným o 3V vyšie ako maximálne prípustná hodnota zenerovho napätia zadaná v príkaze. Vyhodnocuje sa napätie U na dióde : Umin < U < Umax kde Umax je maximálna a Umin je minimálna hodnota zenerovho napätia zadaného v príkaze.  
 9. Test tranzistorov
  • Prechod báza/emitor je budený prúdom zo zdroja UBE = +4V ( -4V ) cez obmedzovací odpor RS=10k. Medzi kolektor a emitor je pripojený prúdový zdroj Is=10mA ( -10mA ) s napätím obmedzeným na +2V (-2V ). Hodnoty uvedené pred zátvorkami platia pre tranzistory typu NPN, v zátvorkách pre tranzistory typu PNP. Vyhodnocuje sa, či napätie Ux medzi kolektorom a emitorom je
  • Umin < Ux < Umax pre NPN tranzistory
  • Umax < -Ux < -Umin pre PNP tranzistory 
 10. Test tyristorov
  • Prechod riadiaca elektróda / katóda je budený prúdom pretekajúcim zo zdroja UG = 4V cez Rs = 1 kOhm. Medzi anódu a katódu je pripojený zdroj Us = +2V s prúdovým obmedzením IS = 100mA.
   Vyhodnocuje sa, či napätie Ux medzi anódou a katódou je v rozmedzí:  Ux   <=  Umax

Poznámka: Uvedené hodnoty napätí a prúdov pri meraní polovodičových súčiastok sú prednastavené a dajú sa v programe upraviť podľa potreby.

Popis meracích rozsahov >>

 

1.4. Pripojenie testera k elektrickej sieti .

V prevádzkach s vysokým rušením v el. sieti (napríklad spínaním výkonných spotrebičov) je vhodné pripájať tester ICT96 cez zodpovedajúci odrušovací člen, prípadne stabilizátor sieťového napätia. Prípadné poruchy v el. sieti môžu mať za následok nesprávnu činnosť zariadenia.

 

1.5. Pripojenie pneumatického systému testera k rozvodu vzduchu .

Pre dlhodobo bezporuchovú činnosť testera je potrebné správne ho pripojiť k rozvodu stlačeného vzduchu. Vlhko a mechanické nečistoty obsiahnuté v stlačenom vzduchu môžu mať za následok postupné korodovanie a mechanické poškodenie pneumatických valcov a piestnic. Nerovnomerné pritláčanie testovanej dosky plošného spoja môže spôsobiť poškodzovanie adaptéra, najmä nadmerné opotrebovanie kontaktných ihiel ( taktiež ich časté krivenie a lámanie ). K rozvodu stlačeného vzduchu sa pneumatický systém testera pripája cez redukčný ventil, čistič vzduchu a odlučovač vody (obr.2).

Prevádzkový tlak v pneumatickom systéme testera je potrebné zvoliť podľa počtu a typu použitých kontaktných ihiel v adaptéri. Pohybuje sa v rozmedzí 0,4 až 0,6 MPa.

 

1.6. Obsluha testera

Zariadenie môže obsluhovať len zaškolená obsluha. Pri činnosti zariadenia je neprípustné aby sa v blískosti prítlačného rámu zdržiavali osoby nepoverené obsluhou zariadenia.

Tlačidlá "ŠT A R T" sa obsluhujú dvomi rukami z dôvodu bezpečnosti obsluhy (obr.3).
Na pracovnej ploche testera je treba udržiavať poriadok a zamedziť vniknutiu cudzích predmetov do priestoru ihlového poľa adaptéra !

 

2. Programové vybavenie testera

2.1. Program TestOK

Program  predstavuje vývojové prostredie pre tvorbu, ladenie a vykonávanie programov pre vnútroobvodový tester ICT96.

Menu programu TEST OK

Menu programu je členené do niekoľkých skupín združujúcich významovo príbuzné skupiny povelov, pomocov ktorých je možné ovládať všetky časti programu. Program obsahuje štandardné výsuvné menu, obsahujúce všetky položky pomocou ktorých je možné pracovať s programom a ikonové menu, ktoré obsahuje len najčastejšie používané položky menu.

Podľa toho v ktorej časti programu práve pracujete, mení sa i vzhľad a ponuka jednotlivých položiek štandardného a ikonového menu:

 • Základné menu programu ICT96
  • Ak ste práve otvorili program TEST OK a nemáte ešte otvorený žiadny program ICT96.
 • Menu pre tvorbu a úpravu programu ICT96
  • Ak práve vytvárate alebo upravujete program ICT96.
 • Menu testera ICT96
  • Ak ladíte alebo vykonávate testovací program ICT96.

Pohľad na testovací program ICT96 obsahuje tiež menu, ktoré je možné vyvolať stlačením pravého tlačítka myši a obsahuje položky na úpravu programu ICT96 a položku ktorou sa zapína alebo vypína zobrazenie formulára povelov ICT96.

 • Súbor práca so súborom
 • Uprav úprava programu
 • Vyhľadaj vyhľadanie položky programu
 • Tester tester ICT96
 • Nastavenie nastavenie konfigurácie testera
 • Okno manipulácia s oknami
 • Nápoveda nápoveda k programu TestOK

Prehľad programu TestOK >>

 

Obrázková príloha:

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4

Naspäť na PRODUKTY
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk