Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Popis obvodov vysokonapäťového zdroja

1. Všeobecné informácie

Tester je určený na zabudovanie do linky na prevádzke Montáž DPS. Jeho základnou úlohou je overenie vyrábaných zdrojov z hľadiska bezpečnosti v zmysle príslušných noriem . Test pozostáva z vysokonapäťového testu (3kV AC) a izolačného testu (500V DC). Súčasne sa nazávisle testujú dva zdroje v jednej testovacej úpinke. Na zdrojoch sa pomocou ihlového poľa skratujú vývody vstupného konektora (jeden pól vysokého napätia) a vývody výstupného konektora s prípadnými zemniacimi očkami na sekundárnej strane zdroja (druhý - zemný pól vysokého napätia). Po pripojení AC, alebo DC vysokého napätia sa meria efektívny a špičkový prúd obvodom, resp. jednosmerný prúd. Tento prúd nesmie byť mimo medzí pre danný výrobok (nesmie presiahnúť maximum a nesmie klesnúť pod minimum).


2. Elektrické vlastnosti:

- napájacie napätie 230V AC 50Hz, +10%,-15% ; 24V DC + /- 10%
- výstupné napätie AC nastaviteľné pevne (trimrom) v rozsahu 3000V až 3500V efektívnych, výstupný prúd menej ako 20 mA RMS.
- frekvencia výstupného AC napätia 50Hz (alebo 60Hz – prepínačom na module zdroja)
- sínusový priebeh AC napätia, skreslenie menej ako 5%
- jednosmerné napätie DC nastaviteľné pevne (trimrom) v rozsahu 450V až 550V, výstupný prúdový rozsah R1- 2 mA, R2 – 5 uA
- nestabilita výstupného AC, alebo DC napätia menej ako 1% pri zmenách sieťového napätia o +10% a
- 15% nominálnej hodnoty
- nestabilita výstupného DC napätia v celom rozsahu záťaže menej ako 1%
- nestabilita výstupného AC napätia pre kapacitnú záťaž menej ako 1,5% pre RMS prúd 10mA
- nestabilita výstupného AC napätia pre odporovú záťaž menej ako 5% pre RMS prúd 10mA
- meranie el. prúdu na DC rozsahoch s presnosťou menej ako 1%
- meranie el. prúdu RMS na AC rozsahu s presnosťou menej ako 1% pre crest factor <1,5, s presnosťou menej ako 3% pre crest factor 1,5 -3
- obmedzenie výstupného prúdu: max.100mA (AC a DC výstup)
- spínanie a vypínanie AC napätia v nule
- nábeh AC napätia kopírujúci sínusovú krivku 50Hz (alebo 60Hz)
- výstupné AC, alebo DC napätie bez prekmitov a rušivých špičiek
nábeh DC napätia na 500V v čase cca 50 ms.

3. Mechanické prevedenie:

Všetky obvody VN zdroja – doska AC meniča, doska merania, doska DC zdroja, VN trafo- sú umiestnené na spoločnej nosnej doske z textitu. Vstupné a výstupné nízke napätia sú prístupné na svorkovnici. VN napätia sú vyvedené káblikmi, ktoré sa zapoja na pripojovacie relé. Zdroj má vyvedenú spoločnú zemniacu svorku, kde sa pripájajú všetky zemniace vodiče. Elektrické obvody sú zakryté plechovým krytom, ktorý je tiež uzemnený. Zariadenie bude umiestnené v skrinke existujúceho testera. Prepojenie s PLC automatom bude vykonané  technikom testerov. Potrebné signály sú uvedené na blokovej schéme.

4. Popis riadiacich signálov.

VN zdroj je súčasťou linkového testera a preto sú všetky obvody VN zdroja napájané a riadené pomocou napätí a signálov privedených na vstupnú svorkovnicu. Táto je umiestnená na okraji nosnej dosky – pohľad na obr.1. Na výkonovú časť sa privádza sieťové napätie tromi vodičmi L,N,PE, ďalej 24V  jednosmerných pre napájanie sekundárnych meracích obvodov. Ovládacie signály majú logickú úroveň H rovnú +24V a úroveň L 0V. Jednotlivé signály majú nasledovné funkcie:


Vstupné signály

  1. PwrOn   privedením H úrovne sa zapne výstupné napätie, typ AC/DC je určený ďalším vstupom úroveň L  napätie vypne. AC napätie sa nevypína okamžite, ale až po dokončení celej periódy
  2.  DC/AC   úroveň L nastavuje DC výstup, úroveň H nastavuje AC výstup    
  3.  Ef/Pk    úroveň L nastavuje na výstupe AC out meranie efektívnej hodnoty, úroveň H nastavuje     meranie špičkovej hodnoty výstupného AC prúdu. Rozsah pre ef. hodnotu je 20mA/10V, pre špičkovú hodnotu je 30mA/10V.
  4.  R2/R1   nastavenie pre výstup DC out ,úroveň L nastavuje rozsah R2 = 5 uA/10V, úroveň H rozsah R1 = 2 mA/10V. Na rozsahu R2 ma DC výstup veľký vnútorný odpor (cca 400kOhm) a preto je nutné merať výstupné napätie s voltmetrom alebo VN sondou s odporom väčším ako 100 Mohm.
  5.  Ul/Uh   úroveň L nastavuje vyššiu hodnotu AC napätia (3100V), úroveň H nižšiu hodnotu (2700V), signál musí mať rovnakú hodnotu pred aj po zmene signálu PwrON aby sa nemenilo výstupné napätie počas testu.


Výstupné signály

  1. Chk gnd    Výstup kontrolného napätia pre DC zdroj, oddelená nulová svorka
  2. DC chk      Výstup kontrolného napätia pre DC zdroj, delič cca 100:1, musí mať oddelený potencial
  3. Gnd          nulová svorka merania výstupných prúdov, spoločný zemný potenciál
  4. AC out       výstup merania striedavého výstupného prúdu, max 10V
  5. DC out      výstup merania jednosmerného výstupného prúdu, max 10V

Zmerané priebehy napätia a prúdu >>

 

Obrázok: 

 

 
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk