Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Popis obvodov testera

   1. Popis

Tester káblových zväzkov slúži na kontrolu vyrábaného káblového zväzku priamo na montážnej doske. Tento spôsob je výhodný, nakoľko poskytuje zaručenú kontrolu a nevyžaduje ďalšie testovacie prostriedky, čo zvyšuje produktivitu práce. Každý spoj je kontrolovaný na vodivosť a možné skraty voči ostatným vodičom. Založenie ovíjacej pásky sa kontroluje optickým snímačom umiestneným v otvore na montážnej doske pod ovýjaným miestom. Pri zakladaní pásky sa vkladajú do tohto otvoru prsty, čo snímač vyhodnotí. Správne založenie vodiča je indikované LED diódou, založenie pásky zvukovým signálom. Finálny test sa vykonáva po dokončení práce na zväzku automaticky a vyhodnocuje sa na ovládacom paneli diódami „Pass“, „Error“ a taktiež zvukovým signálom. Prípadné chyby sa zobrazujú na LCD displeji. Tester umožňuje tiež evidenciu štatistických údajov.


2.Technické údaje

Testovacie pracovisko sa skladá z nasledovných dielov:

1, montážna doska - umiestnené sú tu optické snímače, prípojné miesta vodičov, indikačné LED diódy, pamäť EEprom s testovacím súborom


2, riadiaca jednotka - obsahuje potrebné el. obvody, konektory na pripojenie signálov z montážnej dosky, ovládacieho panela, napájacieho zdroja; upevnená je na montážnej doske


3, ovládací panel - obsahuje znakový LCD displej, LED diódy „Pass“ a „Error“, bzučiak, ovládacie tlačidlá SEL, ESC, ENT; upevnený je na montážnej doske a s riadiacou jednotkou je prepojený káblom


4, napájací zdroj - externý napájací zdroj 12V, 24 VA


2.1 Montážna doska

 •  zapojenie montážnej dosky je dané typom káblového zväzku
 • optosnímače s odrazkou fy Balluff, typ BOS 2K, napájanie 12V/20 mA/ks
 • LED diódy zelené 5 mm, napájanie 5V/10 mA/ks
 • pamäť Eeprom typ 24LC16 2kb, obsahuje testovací súbor
 • pripojenie solo vodičov krokosvorkami, konektory pripojené špeciálnym adaptérom
 • na pracovisku musí byť zabezpečená ochrana proti elektrostatickému náboju, nakoľko sa obsluha pri práci dotýka neizolovaných vodičov

2.2 Riadiaca jednotka

 • maximálny počet vodičov 32, (rozšíriteľný na 128)
 • maximálny počet pások 32 (rozšíriteľný na 128)
 • maximálny počet LED diód 32 (rozšíriteľný na 128)
 • napájanie vstup 12 V/20VA
 • napájanie výstup 12V/1A, 5V/0,5A
 • test vodivosti zdroj prúdu cca 3 mA,
 • možnosť pripojenia na PC cez RS232

 


2.3 Ovládací panel

 • zobrazenie znakový LCD displej 2 x 16 znakov
 • výstupy 2 x LED , zvukový signál
 • vstupy 3 x tlačidlá SEL, ESC, ENT

 

 

2.4 Napájací zdroj externý SYS 1148

výstup 12V, max 30VA
technické údaje podľa výrobcu JDC, sro Martin, vyhlásenie o zhode priložené


3. Nastavenie , ovládanie


3.1 Úvod

Tester sa obsluhuje pomocou tlačidiel na prednom paneli, potrebné údaje sa zobrazujú na LCD displeji a stavových diódach LED, zvuková signalizácia bzučiakom. Tlačidlá sú tri obslužné vo význame:

SEL - selection, výber položky z ponuky, posun hore
ENT - enter, potvrdenie výberu alebo činnosti
ESC - escape, zrušenie výberu alebo činnosti, návrat späť, posun dolu


dióda Pass zelená – test úspešný bez chyby
dióda Error červená – test chybný

Číselné a znakové údaje potrebné v B-kóde sa zadávajú výberom z ponuky na LCD, správny údaj sa potvrdí tlačidlom ENT.

3.2 Položky ovládania

Všetky možné položky ovládacej ponuky sú zobrazené ďalej. Všetky nastavené hodnoty sú zapamätané aj po vypnutí napájania. Ponuka je členená do štyroch úrovní v ktorých sa pohybuje pomocou obslužných tlačidiel. Tlačidlom ENT sa postupuje smerom ku nižšej úrovni, tlačidlom ESC smerom naspäť ak nie je zvolený iný návrat v popise.

 

3.3 Popis jednotlivých položiek

 

I. úroveň      Meranie - Nastavenie

nastavenie základného režimu činnosti, nastavenie parametrov alebo
meranie zadaných hodnôt, zmena tlačidlom SEL, výber tlačidlom ENT ,inic = Meranie

    II.úroveň Meranie

  Test kábla   prechod na testovanie

  Nový B-kód  zadanie nového/prepísanie starého kódu


    II. úroveň Nastavenie

Štatistika prechod na štatistiku
Test scanera spustí sa test scanera, testuje všetky kombinácie vodičov, je nutný prepojovací kábel zo všetkými zapojenými vodičmi
Test pások spustí sa test snímačov pások, po aktivácii pásky pípne a zobrazí číslo pásky


      III.úroveň Meranie – Test kábla

Zadaj B-kód na displeji sa zobrazujú B-kódy, tlačidlom SEL sa vyberie, tlačidlom ENT potvrdí vybraný kód a prejde sa na cyklus testovania do 4 úrovne. Ak niesú žiadne kódy, program prejde na položku Nový B-kód. Inic hodnota je posledný použitý B-kód.

      III.úroveň Meranie – Nový B-kód

1 - ak je volná položka pre B-kód spustí sa zadanie B-kódu ďalej popísaným spôsobom
2 - ak položka nie je volná, tlačidlom SEL sa jedna vyberie na prepísanie

Zadanie B-kódu.

V prvom riadku displeja je text Zadaj nový B-kód, v druhom riadku sa zadáva 6 miestny kód , ktorý sa volí z čísel 0-9 a znakov velkej abecedy A-Z.

1- na mieste kurzora sa zvolí potrebný znak tlačidlami SEL=dopredu, ESC=naspäť, inic je znak „A“

2- potvrdením tlačidlom ENT prejde kurzor na ďalší znak, rovnako sa postupuje až po 6- ty znak. Jeho potvrdením sa zapísanie zadaného B-kódu po otázke Zapísať? - ENT potvrdí, ESC nepotvrdí a program prejde späť na druhú úroveň.

      III úroveň Nastavenie - Štatistika

Zobraz    - Zobrazenie štatistických údajov , tlačidlom SEL sa vyberie B-kód pre ktorý sa zobrazia príslušné údaje tlačidlom ENT.

 • celkový počet testovaných a vyrobených káblov
 • počet chybných testov v delení na chyby pások a chyby spojov
  tlačidlom ESC sa vráti späť na voľbu zobrazenia, tlačidlom ENT naspäť na úroveň II.

Nuluj     - Vynulovanie štatistických údajov, tlačidlom SEL sa vyberie B-kód pre ktorý sa vynulujú príslušné údaje po otázke „Naozaj?“ ENT -potvrdí, ESC – nepotvrdí a nasleduje návrat späť na II.úroveň

      III úroveň Nastavenie – Test scanera

vykoná sa test scanera s testovacím prípravkom, ak je dobrý rozsvieti sa LED Pass, ak je zlý rozsvieti sa LED Error a vypíšu sa chybné spoje na displej vo formáte adr drive-adr sense, roluje sa tlačidlom SEL, opakovaný test po tlačidle ENT, návrat tlačidlom ESC

      III úroveň Nastavenie – Test pások

Testovanie pások sa vykonáva vložením prstu do medzery, bzučiak pípne a displej zobrazí číslo pásky.
Tlačidlo ESC ukončenie a návrat späť na II. Úroveň.


4. Popis činnosti, testovací súbor

4.1 Proces testovania kábla.

Po zadaní B-kódu sa spustí testovací cyklus tlačidlom ENT. Na displeji sa zobrazuje v prvom riadku typové číslo kábla a B-kód , v druhom počet spojov a pások. Po vložení a zistení vodiča sa rozsvieti príslušná LED dióda a dekrementuje počítadlo spojov.Ak by došlo ku rozpojeniu, LED zhasne a počítadlo inkrementuje. Pri založení pásky sa táto zaznamená a počítadlo pások dekrementuje, ďalšie prerušenie medzery pre pásku nemá vplyv. Ak sú počítadlá nulové spustí sa automaticky finálny test kábla z vyhodnotením.
Dobrý test – svieti zelená LED Pass, testovací cyklus sa ukončí, zapíše do štatistiky a zobrazí text „Nový kábel?“ -teraz je možné vybrať hotový kábel, potvrdenie ENT spustí test nového kábla, ESC končí testovanie.
Chybný test – červená LED Error potvrdí sa ENT, chyba sa zobrazuje na displeji, roluje sa tlačidlom SEL.V tomto režime sú možné iba chyby vodičov spôsobené skratom, nakoľko je spustený po všetkých dobrých spojoch a páskach – počítadlá sú na nule. Testovací cyklus beží neustále ďalej aby bolo možné odstrániť chyby. Tlačidlom ENT sa spustí znova testovanie kábla, tlačidlom ESC sa vyvolá text „Nový kábel?“,teraz je kábel možné vybrať, potvrdením otázky tlačidlom ENT sa spustí nový test, tlačidlom ESC sa končí testovanie. Finálny test je možné spustiť kedykoľvek v priebehu testu s ďalším pokračovaním ako bolo popísané hore. Použije sa to vtedy, keď nie je zrejmá chyba pre ktorú nie sú počítadlá nulové a treba ju zistiť. Ak sa ukončí test v režime Error, kábel sa nezapisuje do štatistiky, aby súhlasil počet vyrobených dobrých káblov. Ak sa chyba odstráni a končí sa v režime Pass, kábel sa zapíše do štatistiky avšak s príslušnou chybou ktorá sa pri výrobe vyskytla.


4.2 Testovací súbor

Testovací súbor je súčasťou montážnej dosky, pretože údaje v ňom zodpovedajú typu káblového zväzku.
Po zapnutí testera riadiaca jednotka prečíta uložené dáta a vykonáva test . Týmto spôsobom je zabezpečená prenositeľnosť riadiacej jednotky medzi jednotlivými montážnymi doskami. Formát uložených dát je binárny s nasledovnými položkami :
Adr 00 označenie zväzku, počet vodičov, počet pások
Adr 20 štatistické údaje podľa B-kódov
Adr 100 adresa pripojenia začiatku, konca vodiča a idetifikátor vodiča
Adr 110 ….
.
Adr XXX FF označenie konca súboru

 
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk